สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย Thai Game Software Industry Association

About


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมของไทย เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


The purpose of the association is to promote collaborations among companies in the industry, and to strengthen solidarity of Thai game software industry.

Commitee


1. นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย (บริษัท Extend Interactive) - นายกสมาคม
2. นายสำเร็จ วจนะเสถียร (บริษัท CASA W Production) - อุปนายก
3. นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา (บริษัท Cloud Colour Games) - อุปนายก
4. นายจตุพร รักไทยเจริญชีพ (บริษัท Innova Interactive Studio) - กรรมการ
5. นายณยศ มังคโลดม (บริษัท Teapot Studio) - กรรมการ
6. นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ (บริษัท Urnique Studio) - กรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ดวงดีไพศาล (บริษัท Shin-A Service) - กรรมการ


1. Nenin Ananbanchachai (Extend Interactive Co.,Ltd.) - President
2. Samret Wajanasathian (CASA W Production Co.,Ltd.) - Vice President
3. Saranpat Sereewiwattana (Cloud Colour Games Co.,Ltd.) - Vice President
4. Jatuporn Rakthaicharoencheep (Innova Interactive Studio Co.,Ltd.) - Committee
5. Nayos Mungkalodom (Teapot Studio Co.,Ltd.) - Committee
6. Parimeth Wongsatayanon (Urnique Studio Co.,Ltd.) - Committee
7. Kittipong Duangdephaisan (Shin-A Service Co.,Ltd.) - Committee

Activity


Think Thailand

Meet TGA President

TGA Showreel

TGA at GDC&GC 2015

TGA ไปร่วมออกบูทกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

TGA Booth at Vancouver

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Contact


139 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนนปั้น สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
139 Sethiwan Tower, Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand


02-266-6222

TGACopyright © tga.in.th 2016